باور کن

دلسوز نمیخواهم...

 

 

 

 

 

 

کسی را میخواهم دلم را نسوزاند

/ 3 نظر / 29 بازدید
رضا

خوب بود عزيزم ب منم سر بزن..................

تک و تنها

ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽヽ、ヽ、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ ヽ、ヽ``、ヽ、ヽ、ヽ.`、ヽ、 ヽ``、、`、、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ ╱◥████◣ │田│▓ ∩ │◥███◣ ╱◥◣ ◥████◣田∩田│ │╱◥█◣║∩∩∩ ║◥███◣ ││∩│ ▓ ║∩田│║▓田▓∩║ `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、``、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ` كاش باران بودم و غم پنجره را ميشستم و به هر كس كه پس پنجره غمگين مانده از سر عشق ندا ميدادم پاك كن پنجره از دلتنگی كه هوا دلخواه است گوش كن باران را كه پيامی دارد دست از غم بردار زندگی كوتاه است باز كن پنجره را روز نو در راه است...