پشت دیوار همین کوچه بدارم بزنیدمن که رفتم بنشینیدو...هوارم بزنیدباد هم آگهی مرگ مرا خواهد بردبنوسید که: "بد بودم" و جارم بزنیدمن از آیین شما سیر شدم.. سیر شدمپنجه در هر چه که من واهمه دارم بزنیددست هایم چقدر بود و به دریا نرسید؟!خبر مرگ مرا طعنه به یارم بزنیدآی! آنها!! که به بی برگی من می خندید!مرد باشید و...بیایید... و.... کنارم بزنید
/ 0 نظر / 5 بازدید