زخمی که من در سینه دارم همان سخن است که تو در زبان داری
مرده متحرک است گر گویم ولی چه سود
من می گویم کیست در باورش بگنجد...
من گم شده ام در خواستگاه افسانه ها من حتی به خودم به زنده بودنم به زنده ماندنم هم شک دارم
مرا جدا کرده اند زخم من از جداییست جدایی
بشتاب که نفس هایم به شماره افتاده و طعم گس آن به مشامم می رسد
بشتاب
بشتاب
گاهی خیلی زود دیر می شود...

/ 3 نظر / 6 بازدید
n

سلام ساقي واقعا " گاهي چه زود دير مي شود امروز ما چه زود پير مي شود

محمدرضا نوری زاده

ای معنی انتظار یک لحظه بایست دیوانه شدن به خاطرت،کافی نیست یک لحظه فقط بمان ویک جمله بگو تکلیف دلی که عاشقش کردی چیست؟