فقط دلم میخاد... همین ... فقط

!!!دلم  ی عکس دونفره میخاد ... من نشسته باشم و اون وایساده پشت سرم ...

 

 

 

بعد عکاس بگه نگاه  ، لبخند... سه ... دو... یک...!!!

 

 

 

بعد یهو ده سال بگذره ... شاید ی روز  بشه...

 

 

 

پ ن: اول باید لبخند زدن را یاد بگیرم ... کمی تمرین لازم است بعد همه چیز درست میشود ...مطمئنم .. عاشق شدن اسان است فقط باید لبخند بزنم ...


/ 1 نظر / 40 بازدید