دوباره تنها شدم دوباره دلم گرفت

چرا هیچ کودکی به روی من لبخند نمی زند...

چرا هیچ شکوفه ای به خاطر من نمی شکفد و هیچ برگی از شاخه به دریاچه نیلی قلم فرو نمی افتد ...خودکارم را پراز ابر می کنم و برایت از باران می نویسم...

دلم می خواهد وقتی باغ ها بیدارند:

برایت ازدلتنگی هایم بنویسم از تمام گلها شکایت کنم. کاش می توانستم تنهایی ام را برایت توصیف کنم و برایت از فراسوی افق آواز بخوانم. افسوس که هیچ واژه ای در وصف تو نیست. چگونه ستایشت کنم که خاموش ترینم

خاموش ترینم

/ 0 نظر / 5 بازدید