ای داد

گاهی میشود که هرروز شود غروب پنجشنبه ، گاهی میشود که نشود که هوار زد ،

گاهی ، گاهی میشود هرروز تکراری و هرروز یکنواخت

 

گاهی این سیستم خانه هم با من سر ناسازگاری پیدا میکند ...

/ 3 نظر / 37 بازدید
خريد شارژ

پايدار باشيد. کارت شارژ خواستين در خدمتيم www.Mosaken.com [گل]

یه آدم تنها

شنیــده بودم که خاک سرد است ایـــن روزها اما انــــــــــــــــــــــگ ار آنقـــدر هوا ســـرد است که زنــده زنــده فراموش می کنیــم یکدیگـــر را

تنهاترین تنها

سلام من خیلی تنهام هیچ دوستی ندارم هیچ کس با من نیست .منم همیشه خودم رو به کوری میزنم تا رفتار دیگران نسبت به خودم رو نبینم همیشه خودم رو به کری میزنم تا کنایه وتهدید تیکه هاشون رو نشنوم اره من این طوری زندگی میکنم یعنی جور دیگه ای نمیتونم زندگی کنم رادیو تنها همدم من هست با رادیو تنهاییم رو پر میکنم وب زیبای داری کاشکی میشد منم وب داشتم وحرف دلم رو میزدم حیف .