دیگه از خستگیام خسته شدم خداااااااااااااااااااا

مرد نیستی.... ولی مردانه بنگر چهره نامردیت را

شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
9 پست
آذر 93
26 پست
آبان 93
7 پست
مهر 93
15 پست
شهریور 93
37 پست
مرداد 93
30 پست
تیر 93
26 پست
خرداد 93
25 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
25 پست
آذر 92
8 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
14 پست
تیر 92
17 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
11 پست
مرداد 91
9 پست
تیر 91
11 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
26 پست
مرداد 90
72 پست
تیر 90
49 پست